Stap 3: Aanpakken aandachtspunten

Voorbeelden van gemeenten waar de ontbrekende onderdelen wel uitgevoerd zijn, worden besproken. In het onderzoeksrapport zijn de aandachtspunten en de handreiking voor de aanpak daarvan uitgebreid uiteengezet, hier volgt een korte beschrijving daarvan??

 • Stellen van duurzame doelen

  Op basis van wetenschappelijk bewijs kan het belang van duurzaamheidsdoelen en -maatregelen worden verduidelijkt. Het bewijs is afkomstig uit het EVIDENCE-project, waarin economische baten van duurzame mobiliteitsmaatregelen verzameld zijn.Voordat er duurzame doelen gesteld kunnen worden, is een probleemanalyse van dit aspect nodig. Een beschikbare tool om een globaal beeld van de aspecten luchtkwaliteit en geluidhinder te kunnen schetsen, is de Duurzaamheidsscore. Bijvoorbeeld de gemeente Bernheze heeft deze tool als hulpmiddel bij de analyse gebruikt voor de ontwikkeling van het mobiliteitsplan.Voorbeeld uit de Duurzaamheidsscore. Bron: CROW-KpVV (2015), http://duurzaamheidsscore.nl/
 • Opstellen langetermijnvisie

  Bij het ontwikkelen van een langetermijnvisie kan aangesloten worden bij de omgevingsvisie, die gemeenten na invoering van de Omgevingswet moeten opstellen. In de omgevingsvisie kan dan een langetermijnvisie op ruimtelijke ontwikkeling opgenomen worden, waarna meer specifieke doelen (onder andere voor mobiliteit) in programma’s uitgewerkt kunnen worden.
 • Scenario-ontwikkeling

  Een relatief eenvoudige manier om scenario’s te ontwikkelen is het gebruik van een assenkruis. Met behulp van deze methode kunnen, op basis van twee drijvende krachten, vier scenario’s worden opgesteld. De scenario’s worden dan opgesteld op basis van kennis en niet op basis van modellen. Ook biedt het de mogelijkheid om burgers en belanghebbenden in het proces te betrekken. Uiteindelijk kan met behulp van de vier scenario’s de richting van het beleid bepaald worden.Assenkruis met scenario’s over ontwikkeling ITS. Bron: Verkeerskunde.nl (2012), http://www.verkeerskunde.nl/ITS-scenario’s?pageStart23314=9Met behulp van de Urban Transport Roadmaps Tool kan op een relatief eenvoudige manier een toekomstige situatie worden doorgerekend (http://urban-transport-roadmaps.eu/). Nadat kenmerken van de gemeente (zoals inwonertal en modal split) zijn ingevoerd, kan de toekomstige situatie voor bijvoorbeeld de modal split en de CO2-emissie worden doorgerekend.
 • Opstellen kosten-batenanalyse

  Een beschikbare tool om op een relatief eenvoudige manier kosten en baten door te rekenen, is Wikken en Wegen (http://www.wikken-wegen.nl/)
 • Opstellen implementatieplan

  Een dynamisch uitvoeringsprogramma kan een uitkomst zijn wanneer er geen budget beschikbaar is. In dat geval kan een maatregel uitgevoerd worden op het moment dat er budget beschikbaar komt of als er bij andere projecten aangesloten kan worden.
© DTV Consultants 2024