SUMP aspecten

    Langetermijnvisie en duidelijk implementatieplan: een SUMP bevat een strategische langetermijnvisie. Deze visie is doorvertaald in doelen en er zijn maatregelen opgesteld om deze doelen te behalen. De planning en financiering van deze maatregelen is verwerkt in een helder implementatieplan.

  • Analyse van de huidige en toekomstige situatie.
  • Multimodaliteit: een SUMP heeft als doel een evenwichtige en geïntegreerde ontwikkeling van alle modaliteiten. Hiertoe worden zowel infrastructurele maatregelen als gedragsmaatregelen genomen.
  • Integratie: er vindt afstemming plaats met de beleidsmakers, maar ook met naburige autoriteiten en andere beleidsvelden.
  • Participatie: belanghebbenden en burgers zijn betrokken bij het hele ontwikkelproces van het plan.
  • Monitoring, bijsturing en verantwoording: de resultaten worden gemonitord, zodat er tijdig bijsturing plaats kan vinden.

De honderd vragen uit de SUMP evaluatie hebben betrekking op de zes kenmerkende aspecten van de SUMP-methodiek. Hierdoor is te bepalen op welke aspecten goed en op welke juist minder goed gescoord wordt. Met andere woorden: waar de sterktes en zwaktes in het plan zitten. Voor een gemeente wordt op deze manier duidelijk wat de aandachtspunten zijn. In onderstaande figuur is de verdeling van de honderd vragen over de zes aspecten te zien.

Bekijk ook

© DTV Consultants 2024