Richtlijnen SUMP

De richtlijnen van de SUMP-methodiek, zoals beschreven in de Guidelines, beschrijven een proces om te komen tot een SUMP. Dat proces – bestaande uit vier fasen, elf stappen en 32 activiteiten – is in feite een beleidscyclus die continu wordt doorlopen. Met behulp van de stappen uit deze cyclus kan in theorie een ideaal duurzaam stedelijk mobiliteitsplan worden ontwikkeld. In onderstaande figuur is de gehele cyclus te zien.

  1. In de eerste fase vindt de voorbereiding plaats en wordt de ontwikkelstrategie bepaald. In deze fase zijn drie zaken belangrijk: het creëren van draagvlak voor de ontwikkeling van een SUMP, het selecteren van belanghebbenden en het analyseren van de mobiliteitssituatie.
  2. In de tweede fase worden de doelen gesteld. Hiervoor wordt eerst een gezamenlijke visie opgesteld. Deze vormt de basis voor de bepaling van de doelen (die SMART geformuleerd worden) en de uitwerking van de maatregelen.
  3. In de derde fase wordt het plan uitgewerkt. In deze fase worden verantwoordelijkheden toegewezen en wordt een strategie voor monitoring en evaluatie opgezet. Verder wordt het plan aangenomen.
  4. De vierde fase behelst de uitvoering van het plan. Een belangrijke activiteit in deze fase is monitoring en evaluatie – niet alleen om de voortgang te bepalen, maar ook om van het proces te leren. Een andere belangrijke activiteit tijdens de uitvoering is communicatie richting belanghebbenden en burgers.

 

sump-cyclus

© DTV Consultants 2024