Omgevingswet

Een ontwikkeling die invloed zal hebben op stedelijk mobiliteitsbeleid, is de invoering van de Omgevingswet in 2018. Er worden 26 wetten op het gebied van mobiliteit, milieu en ruimtelijke ordening gebundeld. Het doel is om het omgevingsrecht hierdoor te vereenvoudigen, maar dat is niet het enige uitgangspunt van de wet. Het kabinet wil met de Omgevingswet plannen beter op elkaar afstemmen. Ook wil het duurzame plannen stimuleren, en regionale en lokale overheden meer ruimte geven om hun omgevingsbeleid af te stemmen op hun eigen doelstellingen. Verder moet de wet ruimte scheppen voor participatie en initiatief vanuit burgers en stakeholders. Een ander potentieel winstpunt, ten slotte, is de integrale aanpak.
De principes van de Omgevingswet sluiten op een aantal punten aan bij de SUMP-methodiek. Een omgevingsvisie moet namelijk ontwikkeld worden volgens een integrale aanpak. Ook moet hierin een integrale langetermijnvisie op ruimtelijke ontwikkeling opgenomen zijn. Dit sluit aan bij de SUMP-methodiek, in het bijzonder bij stap 4. Deze stap bevat de activiteiten om een gemeenschappelijke visie op te stellen en om burgers en belanghebbenden daarbij te betrekken.

© DTV Consultants 2024