SUMP en Nederlands stedelijk mobiliteitsbeleid

Nederland kent een rijke traditie planningscultuur op het gebied van mobiliteitsbeleid. Er bestaat een samenhang tussen nationaal, regionaal en lokaal beleid. Verder is mobiliteitsplanning in Nederland wettelijk en institutioneel geregeld.
In de Planwet Verkeer en Vervoer uit 1998 zijn de regels omtrent verkeers- en vervoersplannen in Nederland vastgelegd. Hierin staat dat er een nationaal verkeers- en vervoersplan dient te zijn, dat richting geeft aan te nemen beslissingen op de hoofdzaken van nationaal verkeers- en vervoersbeleid. Ook is in de wet bepaald dat provincies een provinciaal verkeers- en vervoersplan (PVVP) dienen op te stellen. De essentiële onderdelen van het nationale verkeers- en vervoersplan worden daarbij in acht genomen. De wet bevat geen verplichting voor gemeenten om een verkeers- en vervoersplan op te stellen. Wel worden gemeenten geacht een samenhangend en uitvoeringsgericht verkeers- en vervoersbeleid te voeren. Hierbij worden de essentiële onderdelen van het nationaal en provinciaal verkeers- en vervoersplan in acht genomen. Verder moet het gemeentelijk verkeers- en vervoersbeleid afgestemd zijn met andere beleidsvelden. In de praktijk kiezen vrijwel alle gemeenten ervoor om een gemeentelijk verkeers- en vervoersplan (GVVP) op te stellen.

© DTV Consultants 2024