Definitie

Wat is een SUMP?

De Europese Commissie (EC) streeft naar een meer duurzaam vervoerssysteem en een meer duurzame en efficiënte stedelijke mobiliteit. Een van de maatregelen om dat te bereiken is het uitrollen van de SUMP-methodiek in lidstaten. Zo wil men op een gestructureerde manier tot een integraal plan komen, dat bijdraagt aan een meer duurzame stedelijke mobiliteit. Een SUMP streeft de volgende doelen na:

 • Waarborgen van een mobiliteitssysteem dat alle burgers toegang verschaft tot diensten en banen.
 • Verbeteren van verkeersveiligheid en sociale veiligheid.
 • Verminderen van luchtverontreiniging, geluidhinder, CO2-emmissies en energieverbruik.
 • Verbeteren van de efficiëntie en de effectiviteit van het mobiliteitssysteem.
 • Bijdragen aan een aantrekkelijk en hoogwaardig verblijfsklimaat en buitenruimte in de stad.

Kenmerken van een SUMP zijn:

 • Langetermijnvisie en duidelijk implementatieplan: een SUMP bevat een strategische langetermijnvisie. Deze visie is doorvertaald in doelen en er zijn maatregelen opgesteld om deze doelen te behalen. De planning en financiering van deze maatregelen is verwerkt in een helder implementatieplan.
 • Analyse van de huidige en toekomstige situatie.
 • Multimodaliteit: een SUMP heeft als doel een evenwichtige en geïntegreerde ontwikkeling van alle modaliteiten. Hiertoe worden zowel infrastructurele maatregelen als gedragsmaatregelen genomen.
 • Integratie: er vindt afstemming plaats met de beleidsmakers, maar ook met naburige autoriteiten en andere beleidsvelden.
 • Participatie: belanghebbenden en burgers zijn betrokken bij het hele ontwikkelproces van het plan.
 • Monitoring, bijsturing en verantwoording: de resultaten worden gemonitord, zodat er tijdig bijsturing plaats kan vinden.
© DTV Consultants 2024